W latach 1810 i 1819 wydano pierwsze przepisy przeciwpożarowe o zasięgu ogólnokrajowym obowiązujące w miastach i wsiach Księstwa Warszawskiego,
a następnie Królestwa Polskiego, przepisy te wprowadzono w życie również w naszym mieście. Powołanie w 1836 roku pierwszej w naszym kraju Warszawskiej Straży Ogniowej otworzyło ochronie p/pożarowej nowy okres, w którym obok samoobrony mieszkańców występuje Straż Pożarna - zespół ludzi specjalnie przygotowany do prowadzenia akcji ratowniczych i posługiwania się technicznymi narzędziami walki. Historia OSP w Opatowie sięga roku 1899, w tym to bowiem czasie z inicjatywy mieszkańców Opatowa zorganizowano Straż Ogniową Miasta Opatowa. Była to wówczas jedyna organizacja stanowiąca ośrodek kulturalny w Opatowie. Tu np. w roku 1921 otwarto pierwszy w okolicy kinematograf, przy straży działała jedyna w mieście orkiestra dęta, tu odbywają się zabawy taneczne i daje swe przedstawienia kółko dramatyczne. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918 następuje wyraźne ożywienie działalności Straży, umacnia się ona organizacyjnie i rozrasta liczebnie w swym szczytowym okresie rozwoju. Ochotnicza Straż Pożarna w Opatowie liczy 93 czynnych członków, jej działalność wspiera finansowo ponad 50 osób i instytucji jako członkowie popierający, przy Straży działa drużyna samarytanek i ponad 20-to osobowa orkiestra. Przybywa również sprzętu strażackiego w roku 1928 straż jako jedna z pierwszych w powiecie zakupuje za własne pieniądze motopompę spalinową, a nieco później samochód pożarniczy.

Okres okupacji to okres zahamowania działalności strażackiej. Strażacy naszej jednostki w trosce by sprzęt nie został zagrabiony przez okupanta, we wrześniu 1939 roku część sprzętu strażackiego ewakuują poza granice miasta, część zaś ukrywają we własnych domach. Szereg strażaków nawiązuje ścisłą współpracę z BCh i AK stając się czynnymi uczestnikami ruchu oporu.

 1945-1952

Po wyzwoleniu Opatowa w dniu 16 stycznia 1945  roku jako  jedna z pierwszych rozpoczęła swą działalność Ochotnicza Straż Pożarna, działalność rozpoczęto od gromadzenia i remontów sprzętu pożarniczego, remontu wymagał także zdewastowany przez okupanta budynek. Na skutek represji okupanta znacznie zmalały szeregi straży, rozpoczęto więc werbunek i szkolenie nowych członków.
W niedługim czasie wznawia swą działalność orkiestra  strażacka. Straż zakupuje za własne pieniądze samochód z demobilu wojskowego i przystosowuje go do własnych potrzeb.

Klimat i realia tamtych dni najlepiej oddadzą wspomnienia pierwszego Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych w Opatowie kpt. Zdzisława Małychy.
Od pierwszych dni po zwycięstwie i wyzwoleniu Polski z morderczej okupacji hitlerowskiej Starosta Powiatowy Jan Kaczor uznał, że należy natychmiast przystąpić do organizowania ochrony przeciwpożarowej i straży pożarnych na terenie powiatu.
Powiat opatowski stanowił 23-gminy wiejskie o powierzchni 1642 km2 w tym 317 gromad i 804 miejscowości oraz położony był w części wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. Według spisu ludności po wojnie w 1946 r. powiat liczył 156,719 mieszkańców z tego 15,74 % to mieszkańcy miasta Opatowa i Ostrowca, a 84,26 % to mieszkańcy gmin wiejskich. Na terenie powiatu znajdowało się 27,415 budynków mieszkalnych i 22,549 budynków gospodarczych z czego 90,39 % to budynki na terenach gmin wiejskich, a 9,61,% to budynki na terenie m. Opatowa i Ostrowca.
Tak po krótce scharakteryzowano powiat w opisie, który ze względów znacznego zniszczenia wojennego około 80 % wymagał intensywnej pracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a przeważnie powołania do czynności i organizacji straży pożarnych, które wskutek ostatnich działań wojennych znajdujące się na przyczółku zostały całkowicie zniszczone.

Na podstawie zarządzenia Ministra Administracji Publicznej Główny Inspektorat Pożarnictwa z dnia 15 stycznia 1945 r. zostały powołane Powiatowe Komendy Straży Pożarnych na terenie woj. Kieleckiego. Wówczas przez Wojewódzkiego Inspektora Pożarnictwa ppłk.poż. Józefa Plebanka poleceniem z dnia 2 maja 1945 r.  Nr Poż.A/3 powołano Zdzisława Małychę z Opatowa i powierzono obowiązki Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych, które objął z dniem 4 maja 1945 r. będąc w stopniu ogniomistrza pożarnictwa z cenzusem.
"Pracowałem wówczas w Zarządzie Miejskim w Opatowie, udzielając się przy pracy społecznej w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie pow. Opatowskiego i Sandomierskiego, mając odpowiednie wyszkolenie pożarnicze  VI- stopień pożarnictwa oraz zapał do tej pracy i tego zaszczytu dostąpiłem zwalniając się ze służby miejskiej urzędnika administracji publicznej ze stanowiska kierownika biura ZM i od tego dnia oddałem się z całym zaparciem pracy zawodowej w pożarnictwie 

Całokształt spraw ochrony przeciwpożarowej jak również dozór nad stanem zabezpieczenia i urządzeń przeciwpożarowych w powiecie, ogniskował się w Wydziale Powiatowym, w specjalnie w tym celu powołanym referacie pożarnictwa obsadzonym przez Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych. Główną czynnością i to pilną dla Komendy straży była organizacja jednostek OSP, których działalność zamarła wskutek działań wojennych, na które w początkach roku 1946 otrzymano okólnik W/1 Ministerstwa Administracji Publicznej - Główny Inspektor Pożarnictwa z siedzibą w Łodzi, z dnia 10.06.1945 r. podpisany przez Głównego Inspektora Pożarnictwa gen.poż.inż. Eugeniusza Doeringa, który wzywał jednostki do zmobilizowania pracy w strażach pożarnych, zebrania ewidencji osobowej
i wyszkolenia pożarniczego oraz prowadzeniu szkolenia wg wytycznych Gł. Inspektorat Pożarnictwa w oparciu na przedwojennych regulaminach wyszkolenia pożarniczego.

Straże Pożarne powiatu będące przed 1939 w ilości 67- wiejskich  OSP, w Opatowie 1 i w Ostrowcu 2, z których 34 OSP i w Opatowie 1 - w czasie działań wojennych zostały zniszczone pozostawione bez sprzętu pożarniczego.
Te wszystkie straże pożarne przedwojenne w krótkim czasie zostały zorganizowane i normalnym trybem życia rozpoczęły prace prewencyjne, wyszkoleniowe i operacyjno -bojowe z werbunkiem członków czynnych, Zarządzeniem Ministra Administracji Publicznej z dnia 11 marca 1946 (Monitor Polski Nr. 24) został powołany Zarząd Przymusowy Związku Straży Pożarnych RP w Warszawie i pismem z dnia 28 czerwca 1946 r. mianował Komisję Zarządzającą Okręgu Kieleckiego Związku Straży Pożarnych i na podst. w/w zarządzenia została powołana Powiatowa Komisja Zarządzająca Związku Oddziału Powiatowego w Opatowie która rozpoczęła działalność z dniem 2 sierpnia 1946 r. w składzie:

 1. dr Bohdan Gliński- prezes
 2. mgr Marian Pietrzykowski- wice prezes
 3. Stanisław Zapalski - sekretarz
 4. Stanisław Koziński- skarbnik
 5. kpt poż. Eugeniusz Tabaczyński - członek
 6. ppor poż Zdzisław Małycha - p.o. instruktora.

Wyżej wymieniona Komisja zwołała odprawę prezesów, sekretarzy, skarbników
i naczelników OSP z terenu powiatu na dzień 18 sierpnia 1946 roku do Opatowa i od tej pory zostały periodycznie co kwartał zwoływane odprawy organizacyjno - szkoleniowe w różnych częściach powiatu pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego SP i Związku OSP przy współudziale członków Zarządu Związku.
Dominującą rolą wówczas było przeprowadzenie masowego szkolenia członków straży pożarnych, które dla podniesienia stanu wyszkolenia oddziałów w powiecie zostały zorganizowane w 12 - tu punktach powiatu 3 - dniowe kursy pożarnicze - podstawowe nie skoszarowane w czasie od dnia 26 - lutego do dnia 16 maja 1948 roku dla wszystkich członków czynnych OSP bez różnicy na wykonywaną funkcję
i posiadane dotychczas wyszkolenie pożarnicze, które to było pogłębieniem
i  przypomnieniem wiadomości z zakresu pożarnictwa, który to kurs był jako uzupełniający. 

Z wyżej wymienionych kursów wyszli oddani zawodowo pożarnictwu wówczas naczelnicy OSP: Czesław Szczygieł z OSP Brzezie i Czerwień Stanisław z OSP Gojców oraz Stanisław Bocheński - adiutant OSP Opatów, późniejszy Komendant PSP w Opatowie. Dla skoordynowania ochrony przeciwpożarowej w powiecie oraz rozszerzenia akcji zapobiegawczej przed klęską pożarów zostały wydane z ramienia Starosty Powiatowego zarządzenia wykonawcze do Zarządów Gminnych w celach zapobiegawczych, czyniąc odpowiedzialnymi wójtów gmin. Dokonano obowiązkowego powołania Gminnych Komisji Przeciwpożarowych i przeprowadzenia kontroli przeciwpożarowych dwa - trzy razy w roku tj. na wiosnę, w jesieni, w czasie żniw i omłotów oraz zdopingowanie organizacji straży pożarnych, które były przed 1939 roku.

1953

  

W roku tym zostaje powołana do życia Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Opatowie mieściła się w budynku Urzędu Powiatowego zlokalizowanym przy Placu Obrońców Pokoju.
W Komendzie Powiatowej w 1952 roku zatrudnieni byli funkcjonariusze: Czesław Szczygieł i Henryk Kucharski pełniący funkcje instruktorów.
Głównymi zadaniami komendy były:

 1. Współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi
 2. Profilaktyka przeciwpożarowa
 3. Sprawy Operacyjne

Zadania te były realizowane głównie poprzez prowadzenie szkoleń dla członków OSP, pomoc i pośrednictwo w dosprzętowieniu jednostek OSP, organizacji zawodów pożarniczych różnego szczebla, obsługę zebrań w jednostkach OSP

1961

W tym roku zostaje powołane Pogotowie Zawodowe Straży Pożarnych to znaczy zostają zatrudnieni zawodowi kierowcy do obsługi sprzętu i samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatowie.

Pierwsi kierowcy pogotowia to:

 1. Tadeusz Wicha
 2. Czesław Dąbrowski
 3. Antoni Kidoń
 4. Jan Skwirowski

Kierowcy pełnią 24 godzinne dyżury w OSP.
Ochotnicza Straż Pożarna w Opatowie posiadała następujący sprzęt:

 1. Samochód Gaśniczy Star 25 - szt 1
 2. Samochód Gaśniczy Star 20 - szt 1
 3. Samochód Jamz - szt 1
 4. Motopompy - szt 7

Grudzień 1967

Komendant Powiatowy Straży Pożarnych w Opatowie Stanisław Bocheński ze względów zdrowotnych rezygnuje z zajmowanego dotychczas stanowiska. Przez cały okres kierowania Powiatową Komendą Straży Pożarnych dążył do polepszenia stanu bezpieczeństwa pożarowego na podległym mu terenie. Poprzez organizację różnego rodzaju kursów instruktażowych i szkoleń podniósł się poziom wiedzy i umiejętności kierowanej przez niego kadry PSP oraz członków OSP. Z dużym poświęceniem nie szczędząc swego czasu realizował nadrzędny cel, który mu przyświecał przez okres długoletniej służby tak aby w każdej miejscowości powiatu Opatowskiego istniała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.

Maj 1968

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej uchwałą nr 88/436/68 z dnia 7 maja 1968 roku powołuje na stanowisko Powiatowego Komendanta Straży Pożarnych por. Czesława Szczygła.

Czesław Szczygieł urodził się 14.10.1923 r w Adamowie gmina Opatów. Szkołę czteroklasową ukończył w Brzeziu, następnie przeniósł się do szkoły powszechnej siedmioklasowej w Opatowie. Po jej ukończeniu pomagał ojcu w gospodarstwie rolnym.
W 1940 wstępuje do Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeziu. W 1948 kończy kurs dla dowódców sekcji w Opatowie, a w 1949 kurs dowódców plutonu w Kielcach.
W 1950 roku zostaje mianowany komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeziu.
W 1951 roku rozpoczyna naukę w liceum Ogólnokształcącym w Ostrowcu Św. W lipcu 1952 roku rozpoczyna prace w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnych w Opatowie na stanowisku referenta sekcji zaopatrzenia. W okresie od 1.07.1955 do 31.12.1956 r zajmuje stanowisko st.podoficera. W międzyczasie uczy się w szkole oficerów pożarnictwa nr.4 w Bielsku-Białej którą kończy 20.12.1956 roku.
Z dniem 1.01.1957 roku zostaje zastępcą Komendanta Powiatowego. W 1968 r Powiatowa Rada Narodowa mianuje go Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Opatowie. PKSP Opatów zatrudnia 13 osób.

Są to:

 1. Henryk Kucharski - zapobieganie pożarom
 2. Tadeusz Wicha - transport
 3. Zbigniew Kolasa - sprawy operacyjne
 4. Czesław Dąbrowski - kierowca-mechanik (pracownik pogotowia zawodowego)
 5. Czesław Szczygieł - Komendant Powiatowy
 6. Szymon Niedbała - sprawy budowlane
 7. Roman Dydo - szkolenie pożarnicze
 8. Jan Skwirowski - kierowca pogotowia zawodowego
 9. Antoni Kidoń - kierowca pogotowia zawodowego
 10. Barbara Borycka - sekretariat
 11. Stanisław Stańczak - sprawy organizacyjne
 12. Sławomir Oparowski - sprawy operacyjne
 13. Ksawery Skowron - zapobieganie pożarom

1969

Komendant Powiatowy Czesław Szczygieł wspólnie z prezesem OSP Opatów  Józefem Czubem występują  z wnioskiem do Komendanta Wojewódzkiego płk. Adama Fedorowicza wnioskiem utworzenie Zawodowej Straży Pożarnej w Opatowie. Inicjatywa ta znajduje zrozumienie w Komendzie Wojewódzkiej. Warunkiem utworzenia ZSP Opatów jest zapewnienie dla jednostki odpowiednich obiektów i pomieszczeń.

1970

Rusza budowa obiektów na nowo zakupionej działce przy ul. Kościuszki przeznaczonych  na siedzibę Zawodowej Straży Pożarnej w Opatowie. Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Kielcach jako pierwsza w Polsce zaczyna szeroko zakrojoną profilaktykę pożarową pod hasłem "Kielecczyzna czysta i uporządkowana". Akcję tą ujęto w ramach współzawodnictwa między poszczególnymi Komendami Powiatowymi. PKSP w Opatowie aktywnie włącza się w/w akcję

1972

We wrześniu tego roku zostaje ukończona budowa jednego z budynków na działce przy ul. Kościuszki. Kilkuletnie zabiegi i starania Komendy Powiatowej Ochotniczej Straży Pożarnej  w Opatowie i lokalnych władz zostaje ukoronowane sukcesem to znaczy że Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Kielcach powołała do życia Zawodową Straż Pożarna w Opatowie, zaś jej Komendantem zostaje kpt.poż Czesław Szczygieł. Jej pierwszą kadrę dowódczą stanowią podoficerowie pożarnictwa pracujący dotychczas w ZSP w Ostrowcu Św. I pracownicy byłego pogotowia SP w Opatowie.

 

1975

Wchodzi w życie reforma administracyjna kraju. Powstaje 32 nowe województwa. Po reformie liczba wszystkich województw w kraju liczy 49. Nie są to jedyne zmiany jakie wniosła reforma. Zlikwidowane zostały powiaty, zaś w ich miejsce zostały powołane rejony. Zmienione zostały również granice działania rejonów.
Rejon Opatów po reformie wszedł jako jeden z 6 rejonów w granice nowopowstałego województwa tarnobrzeskiego. Nowy rejon opatowski liczy 9 gmin są to:

 1. gm. Opatów
 2. gm. Ożarów
 3. gm. Baćkowice
 4. gm. Ćmielów
 5. gm. Lipnik
 6. gm. Iwaniska
 7. gm. Sadowie
 8. gm. Tarłów
 9. gm. Wojciechowice

Wojewoda Tarnobrzeski mgr Władysław Bobek swym zarządzeniem  Nr 17/75 z dnia 14 lipca 1975 roku utworzył na terenie województwa tarnobrzeskiego 6 Komend Rejonowych Straży Pożarnych. Komendantem Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Opatowie został mianowany kpt. poż. Szczygieł Czesław.

1981

W grudniu zostaje oddany do użytku obiekt główny Zawodowej Straży Pożarnej w Opatowie. Trwa gorączkowa przeprowadzka Komendy Rejonowej z obiektu zlokalizowanego przy Placu Obrońców Pokoju do nowego obiektu.

1982

W maju po długoletniej służbie Komendant Rejonowy mjr poż. Szczygieł Czesław ze względu na stan zdrowia jest zmuszony odejść na wcześniejszą emeryturę.

W sierpniu Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Tarnobrzegu płk poż. Jan Smykała powołuje mjr poż. mgr. Zbigniewa Kolasę na stanowisko Komendanta Zawodowej Straży Pożarnej w Opatowie.

Zbigniew Kolasa urodził się 6 lutego 1936 roku w Brzostowej gm. Ćmielów w rodzinie robotniczej. Po ukończeniu 7 lat życia zaczął uczęszczać do szkoły podstawowej w Ćmielowie, którą skończył w 1950 roku. Następnie podjął naukę w szkole ogólnokształcącej stopnia licealnego w Ćmielowie gdzie ukończył 9 klas. W okresie od 1.07.52 r do 1.08.54 r pracował w Zarządzie Powiatowym ZMP w Opatowie. Od 1.X.1954 r do 1.IV.57 był słuchaczem Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej OPLOK w Jeleniej Górze. Po wyjściu z wojska pracował w GS "SCH" Opatów. Od 1.VII.1958 r rozpoczął pracę w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnych w Opatowie na stanowisku starszego podoficera do spraw zapobiegania pożarom. 17.03.1969 r rozpoczyna naukę w Szkole Oficerów Pożarnictwa w Warszawie, którą kończy 15.12.1972 i uzyskuje kwalifikacje oficera Korpusu Technicznego Pożarnictwa. 30 czerwca 1980 roku kończy naukę na studiach zaocznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie i uzyskuje tytuł magistra administracji. 

1985

Drużynowy IX harcerskiej drużyny imienia harcmistrza Jerzego Czerwińskiego działającej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Opatowie harcmistrz Ryszard Romańczuk uwzględniając prośby kierowanych przez siebie harcerzy występuje z inicjatywą ufundowania sztandaru dla Zawodowej Straży Pożarnej w Opatowie. Jego inicjatywę popiera Komenda Hufca ZHP w Opatowie. Zawiązuje się Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru.

1987

W dniu 23 maja 1987 roku na Placu Obrońców Pokoju odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. Dla strażaków Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Opatowie oraz ZSP opatów dzień ten był szczególnie uroczysty. W dniu tym nastąpiło uroczyste wręczenie sztandaru dla Zawodowej Straży Pożarnej w Opatowie.

1991

Po krótkim pobycie w szpitalu Rejonowym Opatowie w dniu 6 grudnia 1991 roku umiera Komendant Rejonowy Straży Pożarnych w Opatowie ppłk poz. Zbigniew Kolasa. Jego pogrzebie uczestniczyli przedstawiciele całego pożarniczego świata województwa tarnobrzeskiego, lokalne władze samorządowe i państwowe, druhowie z jednostek OSP, znajomi i bliscy.

1992

Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Tarnobrzegu płk. Stanisław Dabek powierza pełnienie obowiązków Komendanta Rejonowego st. chor. poż. Roman Dydo.

Roman Dydo urodził się 14 sierpnia 1945 roku w Opatowie. Tu też ukończył szkołę Podstawową. Po ukończeniu szkoły podstawowej, rozpoczął naukę w Liceum im. Chreptowicza w Ostrowcu Św. Gdzie również zdał maturę. W latach 1965-67 odbywa służbę wojskową która rozpoczął w Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Jeleniej Górze. Kończy tam szkołę podoficerską o specjalności radiolokacja. W styczniu 1968 r zostaje zatrudniony w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnych na etacie pierwszego podoficera KTP (korpus techniczny pożarnictwa). Tuz po rozpoczęciu służby zostaje skierowany na kurs szeregowych KPT do Ośrodka szkoleniowego w Ostrowcu Św. Kurs ten kończy w maju 1968 r. W styczniu 1969 roku zostaje skierowany do szkoły Podoficerów Pożarnictwa w Poznaniu. Gdzie się uczy do końca maja 1969 r. Po ukończonych kursach prowadzi stanowisko do spraw wyszkolenia. Jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego. W 1972 roku zostaje przeniesiony do służby zapobiegania pożarom, którą od 1975 zaczyna kierować. W roku 1976 zostaje wybrany Przewodniczącym Rady Pracowniczej które to stanowisko piastuje do 1989 r. kiedy to dodatkowo jest mianowany Zastępcą Komendanta Rejonowego. W latach 1981-82 kończy Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Krakowie.

30 czerwiec 1992

Kończy się okres w działalności Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Opatowie,
a do życia powołana zostaje 

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

Przeobrażenia w strukturze funkcjonowaniu centralnych i terenowych organów administracji państwowej oraz zmiany zachodzące pod koniec lat 80-tych postawiły przed ochroną przeciwpożarową, nowe jakościowo wyzwania. Z dniem 1 lipca rozpoczęła funkcjonowanie przekształcona z Komendy Rejonowej SP, Komenda Rejonowa PSP w Opatowie. W skład nowej komendy weszły jednostki samorządowe z dawnego terenu działania tj. miasto i gmina Opatów, miasto i gmina Ożarów, gm. Lipnik, gm. Sadowie, gm. Baćkowice, miasto i gmina Ćmielów, gm. Tarłów i gm. Wojciechowie oraz trzy gminy z terenu przekształconej w Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą PSP ,KR SP w Staszowie, a mianowicie: miasto i gm. Staszów, gm. Bogoria i gm. Rytwiany. Powierzchnia ogólna rejonu wynosi 149.303 km2 a liczba ludności 114.376 tyś. Z dniem 1 lipca 1992 r. na stanowisko Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej powołany został st. bryg. mgr Wiesław Chmielewski.

Wiesław Chmielewski urodził się 19 kwietnia 1946 r. w Jakubowicach pow. Sandomierz. Po ukończeniu szkoły średniej Liceum Gostomianum w Sandomierzu, rozpoczął naukę 1 września 1964 r w Szkole Oficerów Pożarnictwa w Warszawie. Z dniem 1 września 1967 r. po ukończeniu szkoły oficerskiej został skierowany do służby w Powiatowej Komendzie SP w Człuchowie woj. Słupskie. W dniu 31 maja 1977 r. uzyskał dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych na  Wydziale Prawa
i Administracji na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W KP SP w Człuchowie początkowo na stanowisku oficera, Komendanta Powiatowego, następnie Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych pełnił służbę, do 31 grudnia 1980 r. Od 1 stycznia 1981 r. pełnił służbę
w Komendzie Wojewódzkiej SP w Słupsku.

Z dniem 1 lipca 1983 r został przeniesiony służbowo na teren województwa tarnobrzeskiego i zatrudniony na stanowisku st. oficera ds. prewencji w KRSP Sandomierz.
W 1984 r. został mianowany na stanowisko Z-cy Komendanta Wojewódzkiego, Wojewódzkiego od 15.02.1991 r Kierownika Służby Technicznej w KW SP
w Tarnobrzegu. Funkcje te pełnił do 1 lipca 1992 r. kiedy to został powołany na stanowisko Komendanta Rejonowego PSP w Opatowie. Jednocześnie z dniem 1 lipca 1992 roku zostały powołane Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze w Opatowie i Staszowie, podległe KR PSP w Opatowie. Pierwszymi dowódcami tych jednostek byli:

 • mł. kpt. Wiesław Cisek w Opatowie
 • Piotr Burda w Staszowie

1995

1 stycznia 1995 r. rozpoczął funkcjonowanie Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG).
Zgodnie z art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciw pożarowej pod pojęciem KSR-G rozumiemy: "integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń, system ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilno prawnej zgodziły się, współdziałać w akcjach ratowniczych". Z dniem 1 sierpnia 1995 r. w związku z przejściem w stan spoczynku  st. bryg. W. Chmielewskiego na stanowisko p.o. Komendanta Rejonowego PSP w Opatowie, zostaje powołany mł. kpt. mgr inż. Dariusz Socha.

Dariusz Socha urodził się 19 lutego 1967 r. w Koprzywnicy gm. Koprzywnica. Po ukończeniu szkoły średniej Zespół Szkół Górniczych w Tarnobrzegu rozpoczął 1988 r. studia w Szkole Głównej Służby Pożarnej w Warszawie na wydziale Taktyczno-Dowódczym. Po ukończeniu nauki w SGSP, z dniem 1 lipca 1993 r. rozpoczął pracę w Komendzie Rejonowej PSP w Opatowie na stanowisku dowódcy sekcji w JRG PSP. Z dniem 1 stycznia 1994 r. zostaje przeniesiony do Komendy Rejonowej na stanowisko st. instruktora ds. kwatermistrzowskich, następnie z dniem 10 października 1994r. na stanowisko mł. oficera ds. liniowych. W dn. 1 sierpnia zostaje powołany na stanowisko p.o. Komendanta Rejonowego PSP w Opatowie. W dniu 3 sierpnia odbyło się uroczyste spotkanie dotyczące pożegnania odchodzącego w stan spoczynku st. bryg. W. Chmielewskiego. Podziękowania za 30-letnią czynną służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej woj. Słupskiego i Tarnobrzeskiego w imieniu Komendanta Głównego PSP nadbryg. Feliksa Deli i swoim odczytał 

Komendant Wojewódzki PSP w Tarnobrzegu st. bryg. Adam Bryczek. Podczas uroczystości st. bryg. W. Chmielewski został odznaczony Złotym Znakiem Związku. W pożegnaniu uczestniczyli Komendanci Rejonowi PSP i D-cy JRG PSP woj. tarnobrzeskiego oraz strażacy z KR PSP w Opatowie i JRG PSP w Staszowie.

W miesiącu grudniu na stanowisko Komendanta Rejonowego PSP w Opatowie zostaje powołany Józef Kędziora.

Józef Kędziora urodził się 11 listopada 1954 r. w miejscowości Zbelutka w powiecie opatowskim. Po ukończeniu Technikum Samochodowego w Radomiu w 1974 r. rozpoczyna naukę w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie. Po jej ukończeniu w 1978 r. rozpoczyna prace w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Tarnobrzegu gdzie od 1986 r. pełni funkcje Kierownika Służby Operacyjnej, a w latach 1986-1995 Kierownika a później, Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego. Z dniem 1 grudnia 1995 r. zostaje powołany na stanowisko Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie.

1999

Z dniem 1 stycznia 1999 r. formacja Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęła funkcjonowanie w nowej rzeczywistości organizacyjnej będącej następstwem wprowadzonej reformy administracji publicznej kraju, która wprowadziła również zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu PSP. Od 1 stycznia 1999 r. 480 jednostek ratowniczo-gaśniczych z odrębnych jednostek organizacyjnych PSP stało się komórkami organizacyjnymi nowych komend powiatowych i miejskich PSP. Zmianie uległ również obszar działania nowej Komendy Powiatowej PSP w Opatowie, w której skład weszły miasta i gminy: Opatów, Ożarów, Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Sadowie, Wojciechowice i Tarłów. Miasto i gmina Staszów, gminy Bogoria i Rytwiany przeszły do powiatu Staszów, natomiast miasto i gmina Ćmielów pod powiat Ostrowiec Św. Powierzchnia powiatu opatowskiego wynosi obecnie 912,04 km2, na którym zamieszkuje 61,2 tys. mieszkańców, obejmuje swym zasięgiem obszar 8 gmin (2 miasta oraz 221 wsi), lasy stanowią 17,5% powierzchni powiatu, o łącznej powierzchni 5132 ha.

2009

Z dniem 1 lutego na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie zostaje powołany mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Szewczyk. 

 

Grzegorz Szewczyk urodził się 26.09.1972 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Po ukończeniu III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowcu Świętokrzyskim w 1991 roku podjął studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ich ukończeniu rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w Sekcji Rozpoznawania Zagrożeń. Po kilku miesiącach służby został przeniesiony do Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim na stanowisko dowódcy sekcji. Od roku 1999 pełnił służbę w Wydziale Operacyjno - Szkoleniowym na stanowisku starszego specjalisty. Od dnia 01.06.2004 roku został Dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 1. W dniu 01.02.2009 roku zostały mu powierzone obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie.

 2017

Z  dniem 21 lutego  na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie zostaje powołany bryg. mgr inż. Tomasz Bajerczak.

Tomasz Bajerczak jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą z wyróżnieniem ukończył w 1999 roku uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. Tytuł magistra otrzymał kończąc w 2005 roku Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie na kierunku ekonomika ratownictwa. Uczestniczył również w wielu szkoleniach, kursach specjalistycznych i seminariach tematycznych z zakresu realizowanych spraw. Od samego początku pełnienia służby bryg. Tomasz Bajerczak związany był z jednostką organizacyjną PSP w Opatowie, gdzie w dniu 1 czerwca 1999 r. otrzymał pierwsze mianowanie w służbie na stanowisku młodszego oficera. W przeciągu swojej służby zdobywał doświadczenie na różnych stanowiskach, m. in. specjalisty, starszego specjalisty, naczelnika wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego, dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz zastępcy komendanta powiatowego PSP w Opatowie.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski powierzył bryg. Tomaszowi Bajerczakowi z dniem 2 października 2017 r. pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie

ul. Kościuszki 39, 27-500 Opatów

Telefon kontaktowy

fax. 15 868 41 01

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/vshrl1965z/SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 26

Odwiedzin od 05.02.2019 51859

Kubik-Rubik Joomla! Extensions